Всички посочени цени са крайни /с включени данъци, такси….и други разходи/. Винаги сме готови да договорим индивидуална цена според спецификата на Вашият бизнес, ако той е различен от описаното в следващото съдържание. Ако вашият бизнес е със сезонен характер плащанията ще бъдат съобразени с този факт. 

1. Цени за месечно, абонаментно обслужване на счетоводни услуги за нерегистрирани по ЗДДС* и до 10 000 лева месечен оборот.

Брой документи на месец Физически лица и свободни професии Фирми в сферата на услугите Фирми в сферата на търговия, производство, строителство и други
от 0 до 5 50 лева 70 лева 80 лева
от 6 до 20 80 лева 90 лева 100 лева
от 21 до 50 100 лева 110 лева 120 лева
от 51 до 80 120 лева 130 лева 140 лева
от 81 до 110 140 лева 150 лева 160 лева
от 111 до 140 160 лева 170 лева 180 лева
от 141 до 170 180 лева 190 лева 200 лева
 
180 лева +
0.50 лв. на
документ

190 лева +
0.50 лв. на
документ

200 лева +
0.50 лв. на
документ
Таблица 1

2. Цени за месечно, абонаментно обслужване на счетоводни услуги за регистрирани по ЗДДС* и до 10 000 лева месечен оборот

Брой документи на месец Физически лица и свободни професии Фирми в сферата на услугите Фирми в сферата на търговия, производство, строителство и други
от 0 до 05 110 лева 110 лева 120 лева
от 06 до 20 140 лева 140 лева 150 лева
от 21 до 50 160 лева 160 лева 170 лева
от 51 до 80 180 лева 180 лева 190 лева
от 81 до 110 200 лева 200 лева 210 лева
от 111 до 140 220 лева 220 лева 230 лева
от 141 до 170 240 лева 240 лева 250 лева
над 171 240 лева
+ 0.70 лв. на
документ

240 лева
+ 0.70 лв. на
документ

250 лева
+ 0.70 лв. на
документ
Таблица 2

* Посочените цени са за пълно месечно абонаментно счетоводно обслужване за една икономическа дейност. Консултации и съдействие при регистриране във всички общински и държавни органи, финансови институции и други учреждения, където е необходимо за извършване на стопанска дейност според българското законодателство. Счетоводно обслужване на 1 брой банкова сметка и осигуряване на собственик/управител/. Съставяне на годишни и месечни финансови отчети и представянето им пред съответните институции. Посочените цени са за месечен оборот до 10 000 лева, за оборот над 10 001 лева на месец ще бъдат добавяни 10% върху месечната абонаментна такса за всяко превишаване с над 10 000 лева.

* Цената, определена от нас на база брой документи, месечен оборот и специфични нужди е с цел справедливо и коректно заплащане на счетоводната услуга, но винаги сме готови да я обсъдим и коригираме в полза на клиента особено, ако става дума за бизнес, който е специфичен за определен сезон. Плащането на цената може да бъде разпределяна в съответствие със сезонна работа.

* Документ е счетоводна операция документираща стопански последици. Това може да бъде фактура, кредитно или дебитно известие, движение по банкова смека /транзакция, теглене и внасяне/, приходен или разходен касов ордер, протокол или друг вид документ, който трябва да бъде осчетоводен.

* Операциите, които касаят движения между сметките в индивидуалният сметкоплан, който ще бъде изготвен от нас не се таксуват.

* Цените за месечно абонаментно счетоводно обслужване се променят винаги при промяна на минималната работна заплата за Република България със същото процентно изменение. Цените могат да бъдат променяни и при форсмажорни обстоятелства.

* Цените за куриерски услуги по изпращане и получаване на документи са за сметка на клиента според тарифата на избраната от него куриерска фирма. Ние имаме договор със Спиди и ползваме отстпъка от 30% за изпращане на документи. Няма проблем да се възползвате ако желаете.

3. Цени за допълнителни счетоводни услуги, които не са включени към таксите за месечно абонаментно счетоводно обслужване, но са дължими към всеки един план месечно са:

Услуга Цена
Обработка на заплати за нает персонал   15 лева месечно на служител.
   
Обслужване на повече от една банкова сметка 20 лева месечно, на брой.
   
Обслужване на кредит, лизинг или друг вид задължение към финансова или нефинансова институция 20 лева месечно, на брой.
   
Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларация 100 лева месечно, на брой.
   
Изготвяне и подаване на VIES декларация 30 лева месечно
   
Отчитане на ДМА /дълготрайни материални активи/ 10 лева месечно на брой
   
Възстановяване на ДДС 150 лева + 1 % от сумата