1. Безплатни консултации по откриване на фирма или регистрация на физическо лице със свободна професия, избор на икономическа дейност, съдействие при регистрация в различните институции съгласно българското законодателство. 

 • Безплатна регистрация на фирма в Търговския регистър до 31.12.2022 година при подписване на договор за „Месечно, абонаментно счетоводно обслужване“. Цените за нотариални и държавни такси са за сметка на клиента.
 • Безплатен анализ на бъдеща и текуща дейност, както и консултации относно оптимизиране на разходите или „Как да направим всичко необходимо с минимални текущи и бъдещи разходи?“.

2. Месечно, абонаментно счетоводно обслужване на фирми с разнообразни дейности и физически лица със свободни професии според Цените за счетоводни услуги, което включва:

 • Организиране на финансово-счетоводната дейност, счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан за водене на счетоводство и анализи според Национални счетоводни стандарти (НСС);
 • Стриктно проследяване на всички срокове за подаване на данни, декларации и плащане на задължения към всички държавни, регионални и общински институции;
 • Текущо счетоводно отчитане: обработка на фактури, счетоводни документи, банкови извлечения, касови операции и всичко необходимо съгласно законовата уредба на Република България;
 • Годишно и месечно счетоводно приключване и деклариране пред Национална агенция за приходите /НАП/.
 • Обслужване и отчитане на всякакви банкови кредити, лизинги и задължения към финансови институции;
 • Обслужване на персонал, труд и работна заплата /ТРЗ/: назначаване и освобождаване на служители, обработка на работни заплати, отпуски и болнични. Изготвяне и водене на трудови досиета и трудови книжки;
 • Подаване на уведомления в Национален осигурителен институт (НОИ) по отношение на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и издаване на всякакви служебни бележки и удостоверения за служителите;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6 във връзка с изискванията на Национална агенция по приходите (НАП) за осигурените лица;
 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изчисляване на дължимите данъци към бюджета, обществено осигуряване и здравна каса;
 • Подаване на декларация по чл. 55, ал.1 за деклариране на авансовите вноски за данъци върху доходите на физически лица /ЗДФЛ/
 • Водене на отчетност съгласно Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на съответните декларации, както и следене за искания оборот за регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларация съгласно ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на INTRASTAT декларации съгласно ЗДДС за фирми, които имат износ или внос на стоки;
 • Заприходяване, отчитане и отписване на Дълготрайни материални активи (ДМА), както и водене на месечен амортизационен план съгласно НСС ;
 • Счетоводно представителство, консултации и съдействие при ревизии от НАП и други контролни органи.
 • Публикуване на всички необходими отчети, справки и доклади пред Бизнес статистика и Агенцията по вписване.
 • Други необходими действия свързани с месечната и годишна счетоводна отчетност свързана с дейността на фирмата.

3. Не извършваме счетоводни услуги на клиенти, които нямат сключен договор за „Месечно абонаметно счетоводно обслужване“.