Договор за месечно абонаментно счетоводно обслужване

 1.  

   …../ ………20….г.

  Днес……………………., в гр. София, между:

  1. „ФИРМА” ЕООД,

  със седалище и адрес на управление – гр. ………….,

  БУЛСТАТ 999999999, представлявано от ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, 

  ЕГН 9999999999, в качеството си на управител,

  наричано по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга

  2. „СТОЕВИ КОНСУЛТ” ООД,

  със седалище и адрес на управление -гр. ……………………………………, БУЛСТАТ 204692320, представляван от Луиза Игнатова Величкова, ЕГН: 99999999, в качеството си на управител, наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,

  се сключи настоящия договор за абонаментно обслужване на счетоводни услуги.

  I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема, срещу възнаграждение, да извършва писменни и устни счетоводни услуги, обезпечаващи функционирането на дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.

  II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Чл. 2. Възложителят има право:

  1. да получава текуща и достоверна информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние;
  2. да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на изпълнителя;
  3. да изисква документиране на изплащаното на изпълнителя възнаграждение;
  4. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол.

  Чл. 3. Възложителят се задължава:

  1. да предоставя на изпълнителя цялата документация и информация, необходими за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване, като гарантира лично за нейната достоверност и автентичност;
  • във връзка с месечното счетоводно приключване: да осигури представянето на всички документи, информация, състояние и обстоятелства най-късно до 5-то число на следващия месец с куриерска фирма по избор на възложителя за своя сметка;
  • документи, които изискват незабавна обработка се изпращат по мейл адрес: schetovodniuslugi3@gmail.com, Viber +359 879 341 358 или +359 885 167 617.
  1. да уведомява изпълнителя относно текущи промени в състоянието си своевременно;
  2. да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в уговорените срокове;
  3. да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации, справки и платежни документи, когато това е необходимо;

  III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  Чл. 4. Изпълнителят има право във връзка с предоставяните счетоводни услуги:

  1. да получава договореното в настоящия договор възнаграждение;
  2. да изисква от възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор и да го получава в искания от него срок;
  3. да получава счетоводните и други документи, необходими за изпълнение на задълженията му по този договор по начина описан в чл. 3, т. 1, от настоящият договор;
  4. да не носи отговорност за счетоводното и данъчно състояние на възложителя преди датата на сключване на настоящия договор;
  5. да не носи отговорност за документи и стопански операции, съставени, респ. извършени от възложителя или упълномощени от него лица, както и в случаите, когато откаже извършване на финансово-счетоводни операции, предложени от възложителя, които са в нарушение на българското законодателство;
  6. да ползва, за своя сметка, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия договор, като носи отговорност за действията им като за свои;
  7. да преустанови незабавно и без предизвестие ангажимента по настоящия договор към възложитея, в случай когато няма взаимно съгласие относно поставени задачи и искания, които са в противоречие със законовите норми или при неплащане на 2 /две/ последователни месечни такси за месечно абонаментно счетоводно обслужване. 

  Чл. 5. Изпълнителят се задължава:

  1. да организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на възложителя в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство;
  2. да разработи и поддържа индивидуален сметкоплан за дружеството, да извършва своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
  3. да води изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях;
  4. да представя пред възложителя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал на предприятието, както и да съставя годишен счетоводен отчет;
  5. да изготвя и подава в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;
  6. да отговаря за организацията на счетоводната дейност в предприятието, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки;
  7. да извършва годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респективно международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение;
  8. да следи и правилно прилага настъпилите изменения в действащото законодателство, които имат отношение към предмета на дейност на настоящия договор;
  9. да дава своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;
  10. да документира получените възнаграждения от възложителя;
  11. да представлява възложителя пред органите на данъчната администрация, РУСО и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор;
  12. да не разпространява под каквато и да е било форма получената при или по повод изпълнението на настоящия договор информация;
  13. да върне цялата намираща се у него счетоводна документация при прекратяване на договора.

  IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  Чл. 6.(1) Възложителят се задължава да изплаща на изпълнителя месечно възнаграждение съгласно Тарифата за счетоводни услуги (Приложение №1 към датата на подписване на настоящият договор). Възнаграждението се изплаща до 15 –то число на месеца, следващ месеца, подлежащ на счетоводна и данъчна обработка. При неплащане на 2 /две/ последователни месечни такси за месечно абонаментно счетоводно обслужване договора се счита за прекратен без предизвестие и писменно уведомление от страна на изпълнителя. 

  (2) Възложителят заплаща договореното възнаграждение на изпълнителя по банкова сметка BG06UNCR70001523227240 или в брой.

  (3) Сумата, договорена като възнаграждение по настоящия договор може да бъде променяна с анекс между двете страни:

  – съобразно ръста на минималната работна заплата за страната, която към дата на подписването на настоящият договор е в размер 780 (седемстотин и осемдесет) лева;

  – при аргументирано предложение на някоя от страните.

  V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 7. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор за счетоводни услуги, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Грагдански процесуален кодекс (ГПК), Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и действащата нормативна уредба.

  Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

  Възложител:                                                                                             Изпълнител:

   

  *Договорът за счетоводни услуги е образец в съответствие с изискванията на Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), нуждите на изпълнителя и в пълна услуга на възложителя, но може да бъде променян със съгласието на двете страни.

  Договор за счетоводни услуги.doc