Договор за месечно, абонаментно счетоводно обслужване

 1.  

  № …../ ………20….г.

  Днес……………………., в гр. София, между:

  1. „ФИРМА” ЕООД,

  със седалище и адрес на управление – гр. ………….,

  БУЛСТАТ 999999999, представлявано от ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, 

  ЕГН 9999999999, в качеството си на управител,

  наричано по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга

  2. „ТЕДКО ТРЕЙД” ООД,

  със седалище и адрес на управление -гр. ……………………………………, БУЛСТАТ 204692320, представляван от Светла Николова Стоева, ЕГН: 99999999, в качеството си на управител, наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,

  се сключи настоящия договор за абонаментно обслужване на счетоводни услуги.

  I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема, срещу възнаграждение, да извършва писменни и устни счетоводни услуги, обезпечаващи функционирането на дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.

  II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Чл. 2. Възложителят има право:

  1. да получава текуща и достоверна информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние;
  2. да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на изпълнителя;
  3. да изисква документиране на изплащаното на изпълнителя възнаграждение;
  4. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол.

  Чл. 3. Възложителят се задължава:

  1. да предоставя на изпълнителя цялата документация и информация, необходими за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване, като гарантира лично за нейната достоверност и автентичност;
  • във връзка с месечното счетоводно приключване: да осигури представянето на всички документи, информация, състояние и обстоятелства най-късно до 5-то число на следващия месец с куриерска фирма по избор на възложителя за своя сметка;
  • документи, които изискват незабавна обработка се изпращат по мейл адрес: schetovodniuslugi3@gmail.com, Viber +359 879 341 358 или +359 885 167 617.
  1. да уведомява изпълнителя относно текущи промени в състоянието си своевременно;
  2. да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в уговорените срокове;
  3. да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации, справки и платежни документи, когато това е необходимо;

  III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  Чл. 4. Изпълнителят има право във връзка с предоставяните счетоводни услуги:

  1. да получава договореното в настоящия договор възнаграждение;
  2. да изисква от възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор и да го получава в искания от него срок;
  3. да получава счетоводните и други документи, необходими за изпълнение на задълженията му по този договор по начина описан в чл. 3, т. 1, от настоящият договор;
  4. да не носи отговорност за счетоводното и данъчно състояние на възложителя преди датата на сключване на настоящия договор;
  5. да не носи отговорност за документи и стопански операции, съставени, респ. извършени от възложителя или упълномощени от него лица, както и в случаите, когато откаже извършване на финансово-счетоводни операции, предложени от възложителя, които са в нарушение на българското законодателство;
  6. да ползва, за своя сметка, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия договор, като носи отговорност за действията им като за свои;
  7. да преустанови незабавно и без предизвестие ангажимента по настоящия договор към възложитея, в случай когато няма взаимно съгласие относно поставени задачи и искания, които са в противоречие със законовите норми. 

  Чл. 5. Изпълнителят се задължава:

  1. да организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на възложителя в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство;
  2. да разработи и поддържа индивидуален сметкоплан за дружеството, да извършва своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
  3. да води изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях;
  4. да представя пред възложителя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал на предприятието, както и да съставя годишен счетоводен отчет;
  5. да изготвя и подава в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;
  6. да отговаря за организацията на счетоводната дейност в предприятието, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки;
  7. да извършва годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респективно международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение;
  8. да следи и правилно прилага настъпилите изменения в действащото законодателство, които имат отношение към предмета на дейност на настоящия договор;
  9. да дава своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;
  10. да документира получените възнаграждения от възложителя;
  11. да представлява възложителя пред органите на данъчната администрация, РУСО и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор;
  12. да не разпространява под каквато и да е било форма получената при или по повод изпълнението на настоящия договор информация;
  13. да върне цялата намираща се у него счетоводна документация при прекратяване на договора.

  IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  Чл. 6.(1) Възложителят се задължава да изплаща на изпълнителя месечно възнаграждение съгласно Тарифата за счетоводни услуги (Приложение №1 към датата на подписване на настоящият договор). Възнаграждението се изплаща до 15 –то число на месеца, следващ месеца, подлежащ на счетоводна и данъчна обработка.

  (2) Възложителят заплаща договореното възнаграждение на изпълнителя по банкова сметка BG06UNCR70001523227240 или в брой.

  (3) Сумата, договорена като възнаграждение по настоящия договор може да бъде променяна с писмено споразумение между двете страни по договора:

  – съобразно ръста на минималната работна заплата за страната, която към дата на подписването на настоящият договор е в размер 710 (седемстотин и десет) лева;

  – при форсмажорни обстоятелства;

  V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 7. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор за счетоводни услуги, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Грагдански процесуален кодекс (ГПК), Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и действащата нормативна уредба.

  Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

  Възложител:                                                                                             Изпълнител:

   

  *Договорът за счетоводни услуги е образец в съответствие с изискванията на Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), нуждите на изпълнителя и в пълна услуга на възложителя, но може да бъде променян със съгласието на двете страни.

  Договор за счетоводни услуги.doc