Какво представлява DAC 7? Какво трябва да знаем?

Какво представлява DAC 7? Какво трябва да знаем?

 

Правно съобщение 8 от 2023 г., което беше публикувано на 20 януари 2023 г., въведе правила, които транспонират разпоредбите на седмата актуализация на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане в малтийското право („DAC 7“).

 

DAC 7 разширява правилата за данъчна прозрачност на ЕС до цифрови „платформи“ като Ebay и въвежда задължение за „операторите на платформи за докладване“ да събират, проверяват и докладват специфична информация по отношение на „продавачи, подлежащи на докладване“, които са предприели „съответни дейности“ чрез своите платформи.

 

DAC 7 също така въвежда нов автоматичен обмен на информация между данъчните власти на ЕС относно облагаемите събития и доходите, генерирани чрез тези платформи.

 

Освен това DAC 7 включва правна рамка, позволяваща съвместни одити. При съвместен одит две или повече държави се обединяват, за да формират единен одитен екип, който да извърши проверка на данъкоплатците. Съвместните одити трябва да доведат до по-бързо разрешаване на проблеми, по-рационализирано установяване на факти и по-ефективно спазване.

 

Какво е цифрова платформа?

Платформа е всеки софтуер, включително уебсайт или част от него и приложения, включително мобилни приложения, достъпни за потребителите и позволяващи на продавачите да бъдат свързани с други потребители с цел извършване на съответната дейност (както е дефинирана), пряко или непряко, на такива потребители. То също така включва всяко споразумение за събиране и плащане на възнаграждение по отношение на всяка съответна дейност.

 

Терминът „платформа“ обаче не включва софтуер, който при извършване на съответната дейност позволява изключително някое от следните:

 

а) обработка на плащания във връзка със съответната дейност;

 

(б) потребителите да изброяват или рекламират подходяща дейност;

 

(в) пренасочване или прехвърляне на потребители към платформа.

 

Влизане в сила на DAC 7 и срокове за отчитане

От операторите на платформи за отчитане се изисква да докладват на местните данъчни власти конкретна информация по отношение на самия оператор, а също и по отношение на подлежащите на отчитане продавачи до 31 януари на годината, следваща календарната година, в която продавачът е идентифициран като подлежащ на отчитане продавач.

 

Следователно първата декларация трябва да бъде подадена от оператора на платформата за докладване до 31 януари 2024 г. (обхваща календарната 2023 г.), а данъчните администрации ще обменят информацията между държавите членки до края на февруари 2024 г.

 

В случай на неспазване се очаква държавите-членки да налагат санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

Наказания за неспазване на разпоредбите свързани с DAC 7

Санкциите, които могат да бъдат наложени следното:

  • 500 евро за неуспешна регистрация при малтийския комисар по приходите, както е предписано и своевременно;
  • 2500 евро за неспазване на документация и информация по предписания начин;
  • 5000 евро за неприлагане на предписаните процедури за надлежна проверка;
  • 2500 евро еднократна санкция за късно докладване на информацията и дневна санкция от 100 евро, максимум до 20 000 евро;
  • 200 евро еднократна санкция и 50 евро дневна санкция, до максимум 5 000 евро за непълно и точно отчитане и максимална санкция от 50 000 евро за значително несъответствие; и
  • 10 000 евро до максимум 30 000 евро за всяко висше ръководно длъжностно лице на докладващия оператор на платформа в Малта, когато се установи, че е подадена подвеждаща или невярна информация, освен ако не се докаже, че това лице не е знаело за такова действие или бездействие и че е направило всичко в рамките на правомощията си да предотврати това действие или бездействие.

Стоеви консулт ООД предлага качествено счетоводно обслужване и консултиране на търговци използващи Ebay и други цифрови платформи.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *